ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله شهیدیه شهر میبد)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 742

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCONF01_045

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زندگی جدید شهری و م شخ صات یک شهر مدرن با بافت های فر سوده شهر نا سازگار و ناهماهنگ ا ست. کالبد شنا سی ساختاری و عملکردی این بافت ها نشان دهنده تجلی مشکلاتی نظیر تعارض با ساختار کلی شهر، تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیت ها، افول کیفیت کالبدی، کاهش ارزش های محله ای و سکونتی، افول کیفیت های اجتماعی و شرایط نامطلوب زیست محیطی، دشواری های دسترسی و مشکلات ترافیکی و انحطاط کیفیت های فرهنگی و بصری می باشد. شهر میبد نیز با وسعت کمی که دارد در محلات مختلف دارای بافت فرسوده است. در این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت توصیفی – تحلیلی به بررسی ویژگی های مختلف کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محله شهیدیه شهر میبد پرداخته شده و سپس بر ا ساس شاخص های مختلف تجزیه و تحلیل ضریب همب ستگی پیر سون قرار گرفته ا ست و نتیجه اینکه با تغییر عوامل اجتماعی و اقتصادی نسبت فر سودگی نیز تغییر می یابد. و در انتها راهکارهایی جهت ساماندهی محله شهیدیه ارائه می گردد.

نویسندگان

احمد پوراحمد

استاددانشگاه تهران

محمدرضا زرافشان

دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران