آقای دکتر سید عباس رجائی

Dr. SeyedAbbas Rajaei

دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (441604)

16
30
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی