مجله پژوهش های جغرافیای انسانی

Human Geography Research

مجله پژوهش های جغرافیای انسانی از سال ۱۳۴۷ با یک شماره ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتشر یافت و سپس در موسسه جغرافیا تا شماره ۲۰ با عنوان گزارش های جغرافیای و در ادامه با عنوان پژوهش های جغرافیایی تا شماره ۴۴ منتشر گردید و از شماره ۶۵ به بعد در سال ۱۳۸۵ به دلیل تخصصی شدن به دو نشریه با عناوین پژوهشهای جغرافیای انسانی و پژوهشهای جغرافیای طبیعی انتشار یافته و تا کنون ۱۰۵ شماره تا زمستان ۱۳۹۷ منتشر شده است.

انتشار نشریه علمی - پژوهشی حاضر در فرآیند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و به خصوص ارتقای کیفی رشته علوم جغرافیایی، خود افزون بر ایجاد فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی گروه های تخصصی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای، سنجش از دور و آمایش سرزمین، ارائه و چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشوران و پژوهندگان دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی را نیز امکان پذیر ساخته است.

هدف اصلی از انتشار فصلنامه حاضر، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های برنامه ریزی و ...؛ در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیت و تامل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آنها، در چهارچوب کار ویژه یک نشریه تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم، که شاخصه اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائه نتایج فعالیت های علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص، و از این طریق برقراری ارتباط و تعامل علمی- پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجه گیری های سودمند، عملی و مشکل گشا در زمینه های یاد شده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات