آقای دکتر حمیدرضا صارمی

Dr. Hamidreza Saremi

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (233008)

198
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی