آقای دکتر حمیدرضا صارمی

Dr. Hamidreza Saremi

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (233008)

197
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی