دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران

Interdisciplinary Studies of Iranian Architecture

دوفصلنامه «مطالعات میان رشته ای معماری ایران»، وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، نشریه ای تخصصی است که محوریت اصلی آن معماری، شهرسازی، و برنامه ریزی شهری و روستایی است. همچنین، ارتباط میان رشته ای با زمینه های مرمت، انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روان شناسی، زیبایی شناسی، اقتصاد، جغرافیا، عمران، مدیریت، گردشگری، باستان شناسی، فلسفه و جامعه شناسی دارد.
محتوا و حوزه های راهبردی مجله
نقش حکمت نظری و عملی فرهنگ اسلامی در خلق آثار معماری و شهرسازی
تبیین روش های تحقیق و جایگاه میان رشته ای از طریق برقراری ارتباط بین معماری و رویکردهای فرهنگی، انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روان شناسی، زیبایی شناسی و...
آسیب شناسی در مبانی و آثار معماری و شهرسازی معاصر ایران از منظر فرهنگی
بررسی تطبیقی زیبایی شناسی در سبک ها و مکتب های مختلف معماری
بررسی تطبیقی فلسفه معماری مکاتب و سبک های مختلف در مقایسه با فلسفه معماری اسلامی (ایده پردازی، خلاقیت، نمادپردازی، معناگرائی، فلسفه تاریخ معماری، جامعه شناسی معماری و...)
تبیین رابطه انسان با طبیعت و تاثیر آن بر معماری و شهرسازی از منظر اسلامی و دیگر مکاتب
بررسی تعاملی ادراک انسان با محیط مصنوع (از قبیل: ایده های فضایی، هندسی، نمادها، آرایه ها، احجام، مصالح و...)
تاثیر اخلاق حرفه ای، استعداد، آموزش و تجربه، حقوق اجتماعی، حقوق زیست محیطی و... در فرایند طراحی معماری و شهرسازی
استنتاج اصول راهبردی و راهکارهای عملی، از معماری و شهرسازی اصیل دوران اسلامی جهت تحقق پذیری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
معرفی و ارزیابی آخرین دستاوردهای برجسته و ارزشمند نظریه ها، کتب و آثار معماری و شهرسازی اسلامی در ایران و جهان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات