خانم دکتر معصومه برقچی

Dr. Masoumeh

استاديار - گروه شهرسازي و معماري دانشگاه امام رضا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496925)

15
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی