آقای دکتر قدیر صیامی

Dr. Qadir Siami

استاديار - گروه شهرسازي و معماري دانشگاه امام رضا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496924)

24
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی