آقای پروفسور محمدرحیم رهنما

Prof. Mohammad Rahim Rahnama

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182212)

120
134
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی