آقای دکتر حمید شایان

Dr. Hamid Shayan

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180722)

23
75
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی