خانم دکتر خدیجه بوزرجمهری

Dr. Khadijeh Bozerjemari

دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180720)

24
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی