آقای پروفسور مجید یاسوری

Prof. majid yasouri

مدیر گروه جغرافیا دانشگاه گیلان

Researcher ID: (277409)

63
26

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی