آقای دکتر آئیژ عزمی

Dr. Aeizh Azmi

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2127)

55
56
7
3
5
6
1
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Somayeh Zinatizadeh , Aeizh Azmi , Seyed Masoud Monavari , Soheil Sobhanardakani, "Evaluation and prediction of sustainability of urban areas: A case study for Kermanshah city, Iran", Cities, (2017): 1-9
 •  The study of problems and obstacles which rural guide plans will face, (proper study:Lieuterants and rural councils related to the central part of Kermanshah
 •  AZMI,aeizh;Razlansari,akram;idification of weakness and strengths of tourism development in kandoleh village,Iran, European journal of geography,51_58
 •  AZMI,aeizh;amiri parian,somayeh;life quality, tourism and rural development,case study:two county in Iranpalma journal,2017,105_112
 •  AZMI,aeizh;Imani,bahram;nosrati,Cardin;;study of rural management and its challenges in Iran,case study:caraganeiid district in Iran,Caspian sea journal,2016,10_30
 •  Zinatizadwh,somayeh;AZMI,aeizh;Monavari,masoud;sobhan ardakani,soheil;multi criteria decision making for sustainability evaluation in urban areas,case study for Kermanshah city,Iran,applied ecology and environment all research,
 •  yasori.Majid;Azmi,Aeizh,Heidari,Faezeh(2019),the impact of ecotourism on rural development(ase study: three villages in Paveh County in Iran), international journal of engineering and future technology, vol16,no3,82-95

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • تحلیل ظرفیت سنجی آژانس های گردشگری در توسعه گردشگری پایدار شهری ، مطالعه موردی : شهر کرمانشاه منتشر شده در فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی (1398)
 • ضرورت مهندسی فرهنگی در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) منتشر شده در فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی (1397)
 • بررسی دیدگاه مردم نسبت به عملکرد دهیاری ها از زمان تاسیس از تاکنون مطالعه موردی دهستان میربگ - شهستان دلفان استان لرستان منتشر شده در فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی (1397)
 • بررسی نقش مرد م بومی در درک مخاطرات طبیعی و آماد گی د ر برابر آن ها درسطح دهستان زالوآب بخش مرکزی شهرستان روانسر-استان کرمانشاه منتشر شده در فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران (1395)
 • LOCAL MANAGEMENT OF WASTES IN VILLAGES, CASE STUDY: DINEVAR DISTRICT IN KERMANSHAH COUNTY منتشر شده در مجله تحقیقات کاربردی (1394)
 • جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها (مطالعه موردی: دهستان شیزر، شهرستان هرسین) منتشر شده در فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی (1394)
 • Azmi.A, Imani.B, Mohammad Jani.M, Habitants’ Attitude of Vakil Ababad Village about Tourism Profit for Local People, Geography and Environmental Planning, 21th Year, vol. 40, No.4, winter 2011 (2011)
 • عزمی.آئیژ، حسینی امینی.حسن، خانه های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تاکید بر پدافند غیر عامل، نگرش های نو در جغرافیای انسانی، بهار1396 (1396)
 • عزمی.آئیژ، نوری.مجتبی، نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، بهار 1396 (1396)
 • عزمی.آئیژ،نوری.مجتبی.نصیری، اکرم،بابایی.تیمور،بررسی عوامل موثر در بهبود عملکرد طرح هادی از دیدگاه دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستایی بخس مرکزی شهرستان کرمانشاه،مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،دوره 16، شماره 42، پاییز1395. (1395)
 • عزمی.آئیژ، معصوم پور.جعفر،شاهمرادی.مجتبی، بررسی نقش مردم بومی در درک مخاطرات طبیعی و آمادگی در برابر آن ها، در سطح دهستان زالوآب شهرستان روانسر، استان کرمانشاه، مجله دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره6، شماره 4، 1395. (1395)
 • عزمی.آئیژ، محمدی.سارا، لطفی.فرشته، مرادی.اکرم، اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگردها بر شهروندان کرمانشاه، نیوار، پاییز و زمستان 1395. (1395)
 • احمدی،راشد؛ عزمی،آئیژ ؛جمینی،داود؛بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی روستاهای پیراموت شهر،( مطالعه موردی شهرستان روانسر)،فضای جغرافیایی،پاییز ،دوره ۱۵،شماره ۵۱ (1394)
 • عزمی.آئیژ،میرزایی قلعه.فرزاد،درویشی.سباء، جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها(مطالعه موردی:دهستان شیزر،شهرستان هرسین)، مجله مخاطرات محیطی،شماره13، 1394 (1394)
 • احمدی.راشد،عزمی.آئیژ،جمینی.داود، بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی روستاهای پیرامون شهر مورد مطالعه:دهستان بدر(شهرستان روانسر)،مجله فضای جغرافیایی،دوره 15،شماره 51-1394 (1394)
 • عزمی.آئیژ، ذوالفقاری.امیرعلی، انتظاری.افشین، رزلانسری.اکرم، مطاعی.لیلا، شناسایی عوامل موثر بر پایداری و بهسازی مسکن روستایی(مطالعه موردی:استان کرمانشاه)، مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 14، تابستان1394 (1394)
 • عزمی.آئیژ، ذوالفقاری.امیرعلی، انتظاری.افشین، رزلانسری.اکرم، مطاعی.لیلا، شناسایی عوامل موثر بر پایداری و بهسازی مسکن روستایی(مطالعه موردی:استان کرمانشاه)، مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 14، تابستان1394 (1394)
 • عزمی.آئیژ، الماسی.هادی، تحلیل عوامل اثرگذار بر تقویت نقش اقتصادی شوراها در سکونتگاه های روستایی: مورد:روستاهای شهرستان هرسین، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 8،تابستان 93 (1393)
 • عزمی.آئیژ، رزلانسری.اکرم، سنجش تاثیر طرح روستاهای هدف گردشگری بر توسعه گردشگری روستاهای شمشیر و خانقاه شهرستان پاوه-نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال چهاردهم، شماره 34-پاییز 93 (1393)
 • عزمی.آئیژ، الماسی.هادی، آسیب شناسی مغازه های خرده فروشی در توسعه روستایی(مطالعه موردی:دهستان حومه شهرستان هرسین)، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 68،آذر و دی 1393 (1393)
 • ریاحی.وحید،احمدی.راشد،عزمی.آئیژ،بررسی طرح های اسکان در توسعه اقتصادی و اجتماعی عشایر، مطالعه موردی:کانون های اسکان استان کهکیلویه و بویر احمد، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،شماره28، بهار92 (1392)
 • عزمی.آئیژ، میرزایی قلعه.فرزاد، شمسی.رقیه،چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر(مطالعه موردی:دهستان شیرز شهرستان هرسین)-فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 80-تابستان 1392 (1392)
 • مطیعی لنگرودی.سید حسن، قدیری معصوم.مجتبی،رضوانی.محمد رضا، عزمی.آئیژ، نقش بازارهای دوره ای محلی در توسعه گردشگری محلی-مطالعه موردی:استان گیلان، مجله فضای جغرافیایی، شماره 43، پاییز 1392 (1392)
 • میرزایی قلعه.فرزاد، کلانتری.بهرنگ، مولایی.محمد،عزمی.آئیژ، تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در میزان توسعه یافتگی روستاهای دهستان حومه، شهرستان هرسین، مجله مسکن و محیط روستا، شماره143، پاییز1392 (1392)
 • دادور خانی.فضیله، ملکان.احمد، عزمی.آئیژ، احمدی.راشد، مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی(نمونه موردی: دهستان گودوین، شهرستان کنگاور)، مجله برنامه ریزی فضایی، شماره10، پاییز 1392 (1392)
 • عزمی.آئیژ ،شاهمرادی.علی، محمدی.الهام، حسنی.سمیه، عوامل موثر بر اجرای موفق طرح تجمیع دهیاری ها(مطالعه موردی: شهرستان روانسر)، مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 9، زمستان 1392. (1392)
 • عزمی.آئیژ ،شاهمرادی.علی، محمدی.الهام، حسنی.سمیه، عوامل موثر بر اجرای موفق طرح تجمیع دهیاری ها(مطالعه موردی: شهرستان روانسر)، مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 9، زمستان 1392. (1392)
 • عزمی.آئیژ، مطیعی لنگرودی.سید حسن، قدیری معصوم.مجتبی، رضوانی.محمد رضا، تبیین مشکلات پیش روی بازارهای دوره ای محلی در استان گیلان، مجله بررسی های بازرگانی، شماره بهمن و اسفند1391 (1391)
 • عزمی.آئیژ، مطیعی لنگرودی، سید حسن، مروری بر مشکلات زیست محیطی روستاهای ایران و راهکارهای حل این مشکلات، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 133، بهار 1390 (1390)
 • عزمی.آئیژ،مطیعی لنگرودی.سید حسن، قدیری معصوم.مجتبی،رضوانی.محمد رضا،شبکه بندی بازارهای دوره ای محلی در استان گیلان، مجله آمایش، شماره 14، پاییز 1390 (1390)
 • مطیعی لنگرودی.سید حسن، قدیری معصوم.مجتبی،رضوانی.محمد رضا، عزمی.آئیژ، تبیین انگیزه های پیش روی زنان از فعالیت در بازارهای دوره ای محلی در استان گیلان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 44، زمستان 1390 (1390)
 • عزمی.آئیژ، ایمانی.بهرام، خانی.فضیله، اثرات فعالیت های گردشگری بر محیط زیست(مطالعه موردی:روستای بیله درق)نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره 1(پیاپی11)،تابستان 1390 (1390)
 • مطیعی لنگرودی.سید حسن، قدیری معصوم.مجتبی،رضوانی.محمد رضا، عزمی.آئیژ، بررسی عوامل موثربرتوسعه بازارهای دوره ای محلی درگیلان، مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره چهارم، پاییز 1390 (1390)
 • مطیعی لنگرودی. سید حسن. قدیری معصوم. مجتبی، رضوانی.محمد رضا، نقش بازارهای دوره ای محلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای استان گیلان، مجله چشم انداز جغرافیایی، سال ششم، شماره پانزدهم، تابستان 1390 (1390)
 • عزمی.آئیژ، نصرتی.فردین،ایمانی.بهرام، وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران، مطالعه موردی بخش گرگانرود شهرستان تالش، مجله جغرافیایی سرزمین، شماره32، زمستان 90 (1390)
 • عزمی.آئیژ، خراسانی. محمد امین، ایمانی.بهرام، رضوانی. محمد رضا، دیدگاه تجار فرش شهر اردبیل درباره علل کاهش صادرات فرش دستباف ایران، مجله بررسی های بازرگانی، شماره فروردین و اردیبهشت 1390 (1390)
 • عزمی.آئیژ، بررسی وضعیت و چالش های کنونی بخش کشاورزی در سهرین زنجان(شهرستان زنجان)،مجله پژوهش های بومشناسی شهری، شماره4، پاییز و زمستان 1390 (1390)
 • عزمی.آئیژ، خانی،فضیله،بررسی میزان رضایتمندی گردشگران مذهبی بازدیدکننده از امامزاده آقاعلی عباس بادرود، فصلنامه جغرافیا، ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز،زمستان1389 (1389)
 • قدیری معصوم. مجتبی، عزمی. آئیژ، بررسی اشتغال روستایی و عوامل موثر بر آن، مجله چشم انداز جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، شماره10، بهار 1389 (1389)
 • مهدوی. مسعود، عزمی. آئیژ، فضا، آمایش سرزمین و توسعه روستایی-مجله جغرافیای سرزمین-تابستان 1388 (1388)
 • عزمی. آئیژ، رضوانی. محمد رضا، تحلیل سند چشم انداز مالزی در بخش کشاورزی و روستایی-بررسی های بازرگانی-شماره33-1388 (1388)
 • عزمی.آئیژ، جنگ های بیولوژیکی در بخش کشاورزی و چگونگی مقابله، مجله سیاست دفاعی، شماره66،سال1388 (1388)
 • عزمی. آئیژ، قدیری معصوم. آئیژ، جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه روستایی-مجله پیام جهاد کشاورزی- بهمن و اسفند1388 (1388)
 • عزمی. آئیژ، سلمانی. محمد،دیدگاه کارشناسان بازیافت شهرداری تهران نسبت به بازیافت و مدیریت آن-فصلنامه جغرافیا(متعلق به انجمن جغرافیا)-شماره 9و8، پاییز 1387 (1387)
 • عزمی. آئیژ، موحد محمدی. حمید، ایروانی. هوشنگ، بی همتا. محمد رضا، استفاده از گیاهان تراریخته از دیدگاه اعضای هیات های علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و دانشکده های کشاورزی گروه های علمی منتخب در استان های تهران و گیلان-«ضعفها و قوت ها»-مجله پژوهش و سازندگی-زمستان 1387 (1387)
 • عزمی. آئیژ، موحد محمدی. حمید، ایروانی. هوشنگ، بی همتا. محمد رضا، جایگاه گیاهان تراریخته در محیط زیست وکشاورزی-انسان و محیط زیست-تابستان 1387-شماره 18 (1387)
 • عزمی. آئیژ، جایگاه توسعه اجتماعی ایران در راستای سند چشم انداز-مجله راهبرد یاس-شماره15-1387 (1387)
 • عزمی. آئیژ، کاربرد روش تحقیق در مطالعات روستایی(با تاکید بر گروه های کانونی)، فصلنامه مسکن و انقلاب،پاییز 1387 (1387)
 • عزمی. آئیژ، جورابی. سیما، کاربرد نهاده های زراعی در پنج روستای اطراف خرم آباد- مجله جهاد-شماره آبان و آذر -1386 (1386)
 • عزمی. آئیژ، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی،مجله گسترش صنعت،1386 (1386)
 • عزمی. آئیژ، موحد محمدی. حمید، هوشنگ ایروانی، محمد رضا بی همتا، اثرات بیوتکنولوژی گیاهی بر پایداری خاک،مجله دهاتی،1386 (1386)
 • عزمی. آئیژ، نوآوری چیست؟، مجله نوآور،شماره 25،1385 (1385)
 • عزمی. آئیژ، مفهوم کتابخانه های دیجیتالی-مجله نوآور،1385 (1385)
 • عزمی. آئیژ، مدیریت تلفیقی آفات،مجله برزگر،1385 (1385)
 • عزمی. آئیژ، پیش بین. محمد رضا، جایگاه نانوتکنولوژی در کشاورزی، پیامدها و راهبردهای توسعه آن،مجله اطلاعات علمی، 1385 . (1385)
 • عزمی. آئیژ، گزارش اجرای مرحله اول طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیقی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در شرایط خرم آباد-ازنا سگوند،مجله خوشه،1382 (1382)

تالیفات

 • کتاب جغرافیای روستایی (یاردانش) - 1397 - فارسی
 • کتاب گردشگری روستایی (فریماه) - 1396 - فارسی
 • طرح پژوهشی مولفه های پیش برنده و بازدارنده بهسازی مسکن روستایی و ارائه راهکارها در شهرستان کرمانشاه (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه) - 1395 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی (دانشگاه رازی) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه تبیین کارکرد بازارهای دوره ای محلی در توسعه روستایی؛ موردی:استان گیلان (دانشگاه تهران) - 1390 - فارسی
 • کتاب توسعه روستایی(اصول و عملیات) (دانشگاه تهران) - 1388 - فارسی
 • پایان نامه مولقه های بکار گیری گیاهان تراریخته در راهبرد توسعه کشاورزی(از دیدگاه اعضای هیات علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و گروه های آموزشی دانشکده های کشاورزی در استان تهران و گیلان) (دانشگاه تهران) - 1385 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر جوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی (1396)
 • پژوهشگر برتر جوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی (1394)
 • دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران (1389)
 • دانشجوی نمونه دانشگاه تهران (1388)
 • دانشجوی پژوهشگر نمونه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان (1381)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه روش تحقیق کیفی - دانشگاه رازی (1396)
 • . کارگاه آموزشی ارتقای سطح کیفی آموزش در دانشگاه - دانشگاه رازی (1391)
 • کارگاه آموزشی مهارت های تدریس - مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (1390)
 • کارگاه آموزشی اخلاق علمی - دانشگاه رازی (1390)
 • دوره آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات - دانشگاه آزا اسلامی نجف آباد (1386)
 • روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی و رفتاری - دانشگاه تهران (1385)