آقای دکتر حسن حسینی امینی

Dr. hassan hosseini amini

پژوهشگر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

Researcher ID: (102352)

71
59
11
1
6
6
3
10

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مدیر فنی انجمن جغرافیای ایران
 • عضویت انجمن پدافند غیر عامل
 • عضویت انجمن ژئوپلیتیک ایران
 • عضویت انجمن مدیریت بحران
 • عضویت انجمن معماری و شهرسازی
 • عضویت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • عضویت انجمن ابخیزداری ایران
 • عضویت انجمن مدیریت شهری
 • عضویت انجمن مخاطره شناسی ایران
 • عضویت انجمن بتن ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (نشر انتخاب) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت ریسک تاسیسات اب شهری از منظر پدافند غیر عامل (نشر اکادمیک) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت بحران زلزله (نشر انتخاب) - 1397 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی شهری مبتنی بر پدافند غیر عامل (نشر انتخاب) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت بحران شهری (نشر اذرکلک) - 1393 - فارسی
 • کتاب شهرسازی دفاعی از منظر پدافند غیرعامل (نشر اکادمیک) - 1392 - فارسی
 • کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی (نشر اذر کلک) - 1392 - فارسی
 • کتاب امایش دفاعی سرزمین از منظر پدافند غیر عامل (نشر انتخاب) - 1391 - فارسی
 • کتاب قدرت ملی و پدافند غیر عامل (جهاد دانشگاهی) - 1391 - فارسی
 • کتاب فضای سایبر و پدافند غیر عامل (نشر جهاد دانشگاهی) - 1390 - فارسی
 • کتاب مفاهیم بنیادین در پدافندغیر عامل (نشر کهن) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

 • مربی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری حرفه ای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ازاد اسلامی1395-1398

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندسین مشاور پدافند غیر عامل کهندژ (1390-1398)
 • شرکت دانش بنیان و استارتاپ مدیریت بحران و پدافند غیر عامل کهندژ (1397-1398)
 • تدریس دانشگاهی در مربی مرکز مطالعات پدافند غیر عامل (1390-1398)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس دانشگاه خوارزمی (1390-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (1388-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهریار (1390-1388)

جوایز و افتخارات

 • کتاب برتر جشنواره علامه مجلسی (1398)
 • کتاب برتر جشنواره علامه مجلسی (1398)
 • پژوهشگر برتر جشنواره علامه جعفری (1398)
 • پژوهشگر برتر جشنواره علامه مجلسی (1397)
 • نویسنده برتر وزارت ارشاد و وزارت جوانان (1392)
 • پژوهشگر برتر وزارت علوم (1391)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • پدافندغیر عامل - انجمن پدافندغیرعامل ایران (1397)
 • مکان یابی دفاعی - مرکز مطالعات پدافند غیر عامل (1396)
 • مدیریت ریسک - وزارت راه و شهرسازی (1395)

سایر موارد

 • سابقه 15 سال کاره علمی در موضوع پدافند غیر عامل و مدیریت بحران