آقای دکتر حیدر لطفی

Dr. Haider Lotfi

دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (242089)

136
84
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی