آقای دکتر حبیب الله سیاری

Dr. Habibullah Sayyari

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه دفاع ملی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183615)

3
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی