آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا

Dr. Mohammadreza hafezniya

استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183202)

9
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی