آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا

Dr. Mohammadreza Hafeznia

استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183202)

10
118
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی