فصلنامه ژئوپلیتیک

Geopolitical Quarterly

فصلنامه ژئوپلیتیک، فصلنامه ای است که توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و یافته های پژوهشی در حوزه های مرتبط با جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را منتشر می کند.

هدف از انتشار این مجله چاپ مقالات علمی و پژوهشی ناب در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است که حاصل پژوهش های اصیل با بهره گیری از روشهای علمی و اسناد ترجیحا دست اول می باشند. در عین حال مجله ژئوپلیتیک در صدد است تا با تولید علم، آخرین یافته های علمی در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را در معرض دیدصاحب نظران، کاربران دانشگاهی و مدیران اجرایی مربوطه قراردهد.

این فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاریخ ۸۴/۴/۲۹ هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاریخ ۸۳/۵/۲۶ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای درجه علمی پژوهشی می‌باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)