آقای دکتر سید کاظم سجادپور

Dr. Seyed Kazem Sajjadpour

دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447279)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران