ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

تعداد نتایج در هر صفحه
شاپای الکترونیک: 2719-4094

Iranian Geography and Urban Planning Association

شماره استاندارد: 2476-6631
شاپای الکترونیک: 2476-6151

Studies of urban structure and function

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2383-0832

Journal of Urban Peripheral Development

حوزه های تحت پوشش:جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-4164
شاپای الکترونیک: 2676-4172

Journal of urban social Giography

حوزه های تحت پوشش:جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-5504
شاپای الکترونیک: 2476-5295

Application Geographic Information system(GIS) and Remote Sensing (R.S)in Planning

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2476-3586

Journal of Urban Tourism

حوزه های تحت پوشش:مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2423-6926
شاپای الکترونیک: 2423-6918
شماره استاندارد: 2676-7082
شاپای الکترونیک: 2676-668X

Journal of Applied Researches in Geographical Sciences

حوزه های تحت پوشش:جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۷۷۳۶
شاپای الکترونیک: ۲۵۸۸-۵۱۳۸

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی