مجله مطالعات محیط انسان ساخت

Studies on Man-Made Environment

دوفصلنامه علمی «مطالعات محیط انسان ساخت» وابسته به گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ موفق به دریافت مجوز انتشار شد.

مجله مطالعات محیط انسان ساخت به‌ منظور گسترش و ارتقای پژوهش و ایجاد ارتباط و همکاری‏های علمی، تاسیس شده است. در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی، نظری، کاربردی و توسعه‏ ای در زمینه موضوعات مرتبط با محیط انسان ساخت شهری و روستایی به چاپ خواهد رسید. این نشریه به دنبال ایجاد فرصت برای ارائه و بیان نظرات و تحقیقات و تحلیل‏ های پژوهشگرانی است که در حوزه علوم جغرافیا و محیط ‎زیست فعالیت می‏کنند. بر این اساس کلیه تحقیقات در قلمرو علوم محیطی مورد توجه این نشریه خواهد بود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات