فصلنامه جغرافیا و توسعه فضایی

Journal of Geography and Spatial Development

نشریه جغرافیا و توسعه فضایی بر اساس مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۸۲۳۷۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ فعالیت می کند.

مقاله های قابل چاپ در مجله «جغرافیا و توسعه فضایی»، مقالات اصیلی هستند که حاوی ایده ها، رویکردها و روش های نوین و حاصل یافته های تحقیقات علمی باشند، به نحوی که به پیشبرد علم جغرافیا از لحاظ نظری و کاربردی یاری رسانند.

نشریه جغرافیا و توسعه فضایی از مقاله‌های نظری که به نقد و فرا تحلیل عالمانه نظریه‌های علمی و گزاره‌ها و مدل‌های نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائه مدل‌ها و نظریه‌های علمی جدید توسط صاحب‌نظران و استادان برجسته می‌پردازد، استقبال می‌کند. مقالات تحلیلی و مروری از محققین و نویسندگان صاحب نظر و برجسته پذیرفته می­ شود و تعداد منابع این مقالات باید خیلی بیشتر بوده و علاوه بر ارزیابی و تحلیل نظریات و موضوعات به ارائه نقد آن ها نیز بپردازد.

مقالات مستخرج از رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و همچنین مقالاتی که با مسئولیت اعضای هیئت علمی ارسال می‌گردند در اولویت بررسی قرار می‌گیرند.