فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی

Journal of Applications of Remote Sensing and GIS in Environmental Sciences

مجله علمی کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی به انتشار مقالاتی در زمینه های مختلف جغرافیایی می پردازد که از روشها و تکنیکهای پردازش تصاویر ماهواره ای و یا تحلیلهای مکان مبنا برای توصیف دستاوردهای خود استفاده کرده باشد. لذا زمینه پذیرش مقالات این مجله کلیه علوم زمین را در برمی گیرد. این مجله سعی دارد با داوریهای سریع و منصفانه دستاوردهای پژوهشی محققان علوم محیطی را منتشر نماید.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات