آقای دکتر میرنجف موسوی

Dr. Mirnajaf Mousavi

استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271570)

91
132
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی