آقای پروفسور میرنجف موسوی

Prof. Mirnajaf Mousavi

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271570)

88
93

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی