آقای دکتر حمیدرضا وارثی

Dr. Hamidreza Varesi

استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449032)

14
82
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی