آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده

Dr. Issa iebrahimzadeh

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176335)

48
100
9
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی