آقای دکتر فرامرز بریمانی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258929)

13
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی