مجله آمایش سرزمین

Town and Contry Plannig

آمایش سرزمین دانشی میان رشته ای و چند تخصصی است که در برگیرنده حداقل چهار بعد "فضا"، "جمعیت"، "فعالیت" و "محیط زیست" به صورت همزمان است. تحقیقاتی که در زمینه طراحی، سنتز، سیاستگذاری، طرح ریزی، برنامه ریزی، ساماندهی و نظم بخشیدن به امور سرزمین و فضاها و مکان‌های زیستی و جغرافیایی (طبیعی و غیرطبیعی) انجام می شود، در اولویت چاپ در مجله آمایش سرزمین قرار دارند.
دو فصلنامه " آمایش سرزمین"، نشریه ای است که از سال ۱۳۸۸چاپ و منتشر شده و در سال ۱۳۹۰ موفق به کسب درجه علمی– پژوهشی از وزارت علوم گردید. بر اساس آخرین رتبه‌بندی وزارت علوم - تحقیقات و فناوری، این نشریه با امتیاز ۷۴۴ رتبه « ب » را کسب نموده است.

حوزه های پذیرش مقالات:

- تجزیه و تحلیل وضعیت موجود آمایش سرزمین در کشور و مناطق مختلف ایران. برای مثال ارزیابی وآسیب شناسی طرح های کاربری،طرحهای توسعه منطقه ای، منطقه بندی سرزمین، سیاستهای فضایی، اقتصادی، زیست محیطی و اقتصادی و..

۲- بررسی چشم اندازهای نوین آمایش سرزمین در ایران وآینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد آمایشی بر پایه سناریو

۳- متروپل سازی ( عوامل تاثیرگذار، استراتژی ها، موانع و مشکلات، چشم اندازها ) و برنامه ریزی و توسعه متروپل ها در ایران

۴- مطالعه و بررسی ایجاد شبکه های نوین و پیشرفته ریلی در پهنه سرزمین و منطقه ...

- ضرورت سنجی ایجاد شبکه ها - بارسازی خطوط

- امکان سنجی - طراحی طرح جامع شبکه ها

- انتقال شبکه ها - مدلسازی شبکه و تهیه GIS

۵- آمایش آیش های صنعتی ، نظامی و ریلی بزرگ و منطقه ای و توسعه منطقه ای ( مطالعه و ارزیابی وضعیت آیش ها در کشور، راهکارهای توسعه و بازسازی...)؛

۶- تجزیه و تحلیل و طراحی مستندات آمایش سرزمین (مطالعه، ارزیابی و تدوین طرح های جامع، تفصیلی ... ) و ارائه راهکارهای اجرایی آن ها؛برای مثال تعیین انواع کاربری ها؛

۷- حقوق آمایش سرزمین و منطقه ای در ایران؛

۸- فرمداری و مهار زمین و نقش آن در آمایش سرزمین ( برای مثال سیاست های کاهش قیمت زمین، تملک اجباری و توسعه، نحوه تهیه نقشه های متسند و GIS در انواع اراضی)؛

۹- آمایش سواحل دریای خزر و خلیج فارس ( تحلیل فضایی، آینده پژوهی در راستای تغییر کاربری ها، چشم اندازها، طراحی مجدد فضاها...)؛

۱۰- طرح ها، راهکارها و سیاست های تمرکززدایی در کلان شهرها ( و بخصوص تهران ):

- راهکارهای تراکم زدایی و کاهش جمعیت و مکان ها؛برای مثال ضرورت سنجی انتقال پایتخت و تمرکززدایی از تهران و بازساخت فضای ملی

۱۱- راهکارهای توسعه و آمایش مناطق روستایی:

- مکان یابی جدید روستاها؛

- تهیه مستندات؛

- توسعه و بهبود ساختار فضایی، جمعیتی و اقتصادی مناطق روستایی؛

۱۲- بررسی ابعاد سرزمین و استراتژی های آمایشی اطراف فرودگاه ها، صنایع، سدها و امکانات کلان سرزمینی؛

۱۳- بررسی و تبیین زیرساخت های تشکیلاتی آمایش سرزمین در ایران؛

۱۴- بررسی راهکارهای طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعاتییکپارچه جغرافیایی( GIS )در پهنه سرزمین: برای مثال اراضی بایر، زمین های مسکونی، جنگل ها، مراتع، زمین های کشاورزی و..

۱۵- راهکارهای مدیریت آمایش سرزمین( از طریق مطالعات تطبیقی و... )؛

۱۶-بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش حاشیه‌نشینی و توسعه ناموزون شهرها و مناطق( کاهش اختلافات شمال- جنوب )؛

۱۷- آمایش سرزمین و Governance؛

۱۸- ضرورت سنجی، امکان سنجی و طراحی شهرهای جدید، میانی و استراتژیک در پهنه سرزمین،با رویکرد آمایشی؛

۱۹- راهکارهای پیوند شهر و روستا از بعد فضایی و اقتصادی؛

۲۰- بررسی راهکارهای مهار اراضی به عنوان ابزار حیاتی و مدیریت یکپارچه سرزمین؛

۲۱- ارزیابی، طراحی و یکپارچه‌سازی راه‌های ارتباطی در کل کشور ( برای مثال ارزیابی کمربندی‌های، اتوبان‌ها، خطوط جدید، پیوند با شبکه های ریلی و هوایی)؛ هدف، طراحی، یکپارچه سازی و ساماندهی کلیه خطوط ارتباطی در پهنه سرزمین است.

۲۲- ارزیابی مجموعه بحران های فضایی، جمعیتی، زیست محیطی و اقتصادی در پهنه سرزمین و راهکارهای مقابله با آنها.

۲۳- پدافند غیرعامل با رویکرد آمایش سرزمین.

۲۴- استراتژی های آمایش محورانه در حوزه مسکن.

۲۵- مکان یابی و تحلیل مکان گزینی انواع کارکردها و خدمات در پهنه سرزمین.

۲۶- امکان سنجی استقرار و تقویت نقش های مختلف در مناطق(خوشه های صنعتی، نقش بازرگانی ملی و بین المللی و . . .).

۲۷- آلودگی های محیطی و برنامه های آمایشی مقابله با آن.

۲۸- بررسی و تحلیل عدالت سرزمینی و برنامه های مدیریتی مربوطه.

۲۹- برنامه ریزی پایدار توسعه (گردشگری، صنعتی، فضایی و..) در پهنه سرزمین ایران.

‏۳۰- راهبردهای آمایش سرزمین در مناطق حساس، آسیب پذیر و پهنه های مرزی کشور.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات