آقای دکتر محمدرضا نقصان محمدی

Dr. Mohammadreza Noghsanmohammadi

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (71066)

89
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی