آقای دکتر رضا اکبری

Dr. Reza Akbari

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (245820)

27
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی