پایش علمی در شهر یزد

110کنفرانس45ژورنال
33,579سند علمی
12مرکز علمی
20نشست422پژوهشگر
شهرداری یزد

شهرداری یزد در رتبه 14 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 101 مقاله برای شهرداری یزد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری یزد در تهیه و انتشار 126 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر یزد
مراکز علمی شهر یزد
نشست های شهر یزد