آقای دکتر حسن افراخته

Dr. Hasan Afrakhteh

استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176839)

37
79
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب The effects of Tourism Activities on Rural Economy (LAMBERT) - 2019 - انگلیسی
 • کتاب The Baloch and others( part of book) (Uppsala university) - 2008 - انگلیسی
 • کتاب بایسته های ساختاری توسعه در نواحی روستایی ایران (قومس) - 1399 - فارسی
 • کتاب جغرافیای روستایی ایران(چاپ چهارم) (سمت) - 1399 - فارسی
 • کتاب کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه(ترجمه) (دانشگاه لرستان) - 1398 - فارسی
 • کتاب اقتصاد روستایی ایران (حبله رود) - 1397 - فارسی
 • کتاب رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی (دانشگاه خوارزمی) - 1395 - فارسی
 • کتاب مبانی کارآفرینی (سیدآقا) - 1395 - فارسی
 • کتاب مدیریت روستایی با تأکید بر ایران (گنج هنر) - 1388 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی (گنج هنر) - 1387 - فارسی
 • کتاب پژوهشی پیرامون مدرنیزاسیون و چشم انداز زراعی ایران (آدنا) - 1382 - فارسی
 • کتاب مدل در جغرافیا (جهاد دانشگاهی) - 1375 - فارسی
 • کتاب نقش چابهار در ناحیه ساحلی جنوب شرق ایران (واقفی) - 1375 - فارسی