همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی)

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی) روز چهارشنبه، 15 بهمن، 1393 توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران, انجمن علمي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ايران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی)

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1393
شناسه ملی این کنفرانس: IAGRP01

توضیحات کنفرانس

اهداف همايش

 اهداف كلي:

-جلب توجه انديشمندان ، صاحب‌نظران و متخصصان به مقوله توسعه پايدار روستايي كشور

- شناسايي صاحبنظران ،پژوهشگران و كارشناسان توسعه پايدار روستايي در كشور و ايجاد زمينه براي تقويت روابط و شبكه هاي علمي بين آنها

- تقويت ادبيات علمي توسعه پايدار روستايي در كشور و زمينه سازي براي شكل‌گيري ظرفيت‌هاي علمي جديد در اين زمينه

-زمينه سازي براي نزديك كردن ديدگاههاي نخبگان و پژوهشگران  از يك سو و مديران و كارشناسان دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي مسئول از ديگر سو  نسبت به مقوله توسعه پايدار روستايي كشور

اهداف خاص:

-نقد و ارزيابي و آسيب شناسي برنامه هاي توسعه پايدار روستايي در ايران با محوريت توليد، اشتغال و افزايش بهره وري مناطق روستايي

-بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه پايدار روستايي كشور در آستانه تدوين و اجراي برنامه ششم توسعه

- ارائه راهكارهاي مناسب براي پيشبرد فرايند توسعه پايدار روستايي در ابعاد مختلف با محوريت توليد، اشتغال و افزايش بهره وري مناطق روستايي براي برنامه ششم توسعه

- ارائه رهنمودهاي مشخص به دولت و نهاد هاي مسئول تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه

 

 

محورهاي همايش:

 توسعه پايدار محيطي

-  مديريت منابع و شبكه آب در مناطق روستايي

-  توانمند سازي و تاب آوري روستاييان در برابرمخاطرات محيطي

- سياستها و راهبردهاي مديريت و بهره برداري پايدار منابع طبيعي

-  چالش ها و راهكارهاي مديريت اراضي در مناطق روستايي

 

 توسعه پايدار اقتصادي:

- جايگاه روستا در اقتصاد مقاومتي

- الگوهاي پايداري توليد و بهره وري محصولات كشاورزي

- تنوع بخشي اقتصاد روستايي(صنايع روستايي، گردشگري روستايي ، مشاغل خانگي، فعاليت هاي خدماتي)

-  بازار كار و توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي

-  اعتبارات و سرمايه گذاري در مناطق روستايي

- مديريت اقتصاد محلي مشاركتي در پايداري اقتصاد روستايي

- شبكه بازاريابي در مناطق روستايي

- شبكه گردشگري روستايي

 توسعه پايدار اجتماعي- فرهنگي:

- ظرفيت سازي و توانمندسازي در توسعه پايدار روستايي

-  حمايت هاي اجتماعي و نظام بيمه روستايي

- سلامت ،رفاه اجتماعي، كيفيت زندگي و زيست پذيري روستايي

-فقرزدايي و كاهش نابرابري­هاي اجتماعي

- پايداري جمعيتي و اجتماعي سكونتگاههاي روستايي

- سبك زندگي و هويت مناطق روستايي

-  زنان و توسعه پايدار مناطق روستايي

- نظام فني و حرفه اي روستايي

- نظام رسانه اي و توسعه پايدار روستايي

 توسعه پايدار فضايي-كالبدي:

- رويكرد كالبدي در هويت بخشي مناطق روستايي

- ساماندهي فضايي- كالبدي سكونتگاههاي روستايي  و زيست بوم­هاي عشايري

- بهسازي و نوسازي مساكن و سكونتگاهها ي روستايي

- مديريت محلي مشاركتي در  توسعه پايدار فضايي-كالبدي مناطق روستايي و عشايري

- پيوندهاي روستايي- شهري  و توسعه پايدار مناطق روستايي

- شبكه راه ،حمل و نقل و دسترسي درتوسعه پايدار روستايي

 توسعه پايدار نهادي:

-  ارتباط نظام برنامه­ريزي كشور با نظام برنامه ريزي راهبردي توسعه پايدار روستايي

-  قوانين و مقررات پيشران توسعه پايدار روستايي

-  چالش ها و راهكارهاي مديريت مشاركتي و يكپارچه ملي، منطقه­اي و محلي در توسعه پايدار مناطق روستايي

-  الگوي تمركززدايي برنامه ريزي و مديريت روستايي

-  الگوي نظام فني- اجرايي و توسعه پايدار روستايي

-  نهادهاي مردم نهاد و توسعه پايدار روستايي

-  حكمروايي خوب و مديريت توسعه پايدار روستايي

درج در تقویم: 8 مهر 1393 - تعداد مشاهده 12786 بار