آقای دکتر محمد تقی رهنمایی

Dr. Mohammad taghi Rahnamaei

دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، ایران

Researcher ID: (177098)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور