آقای دکتر فرهاد جوان

Dr. Farhad Javan

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372152)

45
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی