نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی مورد: دهستان احمدآباد در شهرستان نظراباد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 505

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF07_266

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف این مقاله ارزیابی نقش کارآفرینی در توسعه مورد مطالعهاست برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش دهستان احمدآباد واقع در شهرستان نظرآباد، استان البرز می باشد. براین اساس جامعه آماری مورد پژوهش کل روستاهای دهستان احمدآباد می باد که شامل 7 روستا است. جمعیت این دهستان 5820 نفر بوده و از این تعداد 2940 نفر مرد و 2880 نفر زن می باشد. روش نمونه گیری کوکران بوده و با توجه فرمول مذکور، حجم نمونه 170 بوده و پرسش نامه ها به صورت تصادفی بین جامعه و نمونه آماری توزیع شد. یافته ها بیان داشت رابطه معناداری میان کارآفرینی و توسعه اقتصادی وجود دارد.

نویسندگان

مریم تکروستا

کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران ایران

حسن افراخته

گروه جغرافیا دانشگاه خوارزمی تهران ایران

وحید ریاحی

گروه جغرافیا دانشگاه خوارزمی تهران ایران

حسین ربیعی

استادیار گروه جغرافیا سیاسی دانشگاه خوارزمی