خانم دکتر حوریه مرادی

Dr. Houriyeh Moradi

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186939)

29
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی