آقای دکتر محمدتقی رضویان

Dr. Mohammad Taghi Razavian

دانشیار گروه جغرافیا انسانی و آمایش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (223645)

51
96

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی