آقای دکتر سیروس شفقی

Dr. Sirous Shafaghi

استاد جغرافیا شهری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178347)

12
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی