آقای دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

Dr. Rahimberdi Annamoradnejad

دانشیار دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (107464)

32
73
4
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب جغرافیای جمعیت ایران (انتشارات سمت) - 1397 - فارسی
  • کتاب اصول برنامه ریزی مجتمع‌های زیستی (دانشگاه مازندران) - 1393 - فارسی
  • کتاب مقدمه ای بر میدانهای شهری (دانشگاه مازندران) - 1390 - فارسی
  • کتاب نگرشی جغرافیایی به بندرترکمن (نشر فراغی) - 1387 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی