پایش علمی در استان مازندران

420کنفرانس67ژورنال
75,127سند علمی
83مرکز علمی
35نشست1,313پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان مازندران
بررسی رفتارهای وسواسی ، اختلال اضطرابی و فشار روانی در نوجوانان وابسته به اینترنت از منظر سیاستگذاری اجتماعی و حکمرانی خانوادهتحلیل و بررسی نقش تربیتی معنا داری زندگی در رویکرد اگزیستانسیالیستی و تاثیر کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت .رابطه ذهن آگاهی با سلامت روانی معتادین درحال بهبودیمطالعه اثر بخشی آموزش تفکر مثبت بر کمال گرایی ناسازگارانه دانش آموزان دختر مقطع متوسطهاثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و سبک های دلبستگی ناایمن در اختلال بدشکلی بدننقش بازی های رایانه ای در آموزش و پرورشبررسی تاثیر اضطراب اجتماعی و انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزانمقایسه پرخاشگری و دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان دخترو پسر دبیرستانواکاوی »مشوقات صبر« برای پایداری زندگی خانوادگی از منظر قرآن و روایاتبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی با رضایت شغلی آموزگاران پایه ششم شهرستان آمل سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱کاربرد پاکست در آموزش: رویکردی نوین در ارائه محتوای دروساثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوماثربخشی آموزش تاب آوری بر احساس تنهایی و بار مراقبتی مادران دارای فرزند کم توان ذهنیبررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر احساس تنهایی و بار مراقبتی مادران دارای فرزندان کم بینا- نابینا و کم شنوا ناشنوارابطه جو خانواده با سلامت روانی دانش آموزان دختر متوسطه دومبررسی اختلال افسردگی در زنان مبتلا به چاقی
کنفرانس های استان مازندران
شهرداری های استان مازندران
مراکز علمی استان مازندران
نشست های استان مازندران