پایش علمی در استان اصفهان

جدیدترین مقالات استان اصفهان
بررسی اثربخشی قدرت کاذب رسانه های آبکی در اجرای عدالتلزوم گذار از ثبات هژمونیک دولت محور به ثبات هزمونیک نهاد محور با رویکرد نهادگرایی نئو لیبرالیسمنقش طبیعت در طراحی معماری و همچنین حرکت و دسترسی در دوران پساکرونارابطه بین طرحواره ناسازگار اولیه ، سبک های دلبستگی و پنج عامل شخصیت با نشانگان ضربه عشق در جوانان شهر اصفهانبررسی چشم انداز مسئولیت پذیری دانش آموزان در یادگیریمبانی شناخت و فراشناختچگونه توانستم ضعف املای محمد در کلاس دوم دبستان شهدای لودریچه را بهبود بخشم ؟بررسی رابطه بین سطح سواد افراد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر لردگان در دوران کرونامزایای روشهای آموزش دانش آموز محور و نحوه پیاده سازی آنپیشبینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلیبررسی نقش یادگیری سازمانی در مدارسارائه راهکارهای عملی برای انگیزه بخشی به هنرآموزانمعرفی عوامل موثر بر ایجاد انگیزش در هنرآموزان و ارائه راهکارهای عملی جهت انگیزه بخشی به هنرآموزانInvestigating The Impact of Alumina on Physical, Mechanical, and Biological Properties of Electrospun PolyHydroxybutyrateKeratin Scaffold Used in Bone Tissue Engineeringتاثیر دمای تابکاری بر خواص مغناطیسی نانوسیم CoBi الکترانباشت شده در قالب های اکسید آلومینیوم آندینانوسرامیک آنتی باکتریال منیزیم فسفات آمورف برای کاربرد ترمیم بافت استخوان
کنفرانس های استان اصفهان
شهرداری های استان اصفهان
مراکز علمی استان اصفهان
نشست های استان اصفهان