آقای دکتر احمد منشی

Dr. Ahmad Monshi

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467430)

97
56
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی