آقای پروفسور علی یخکشی

Prof. Ali Yakhkeshi

استاد پیشکسوت محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408022)

3
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور