آقای پروفسور سیدکاظم علوی پناه

Prof. Seyed Kazem Alavipanah

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177269)

57
59
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب کتاب گرما پیشران جهان هستی (انتشارات دانشگاه تهران) - 1401 - فارسی
  • کتاب سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین (انتشارات دانشگاه تهران) - 1397 - فارسی
  • کتاب کتاب رمزگشایی آتش و پدیدارشناسی حرارت (انتشارات دانشگاه تهران) - 1397 - فارسی

سوابق استادی