آقای دکتر ایمان روستا

Dr. Iman Rousta

دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305842)

21
11
3
45

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استاد مدعو University of Iceland(2018-تاکنون )
  • استادیار دانشگاه یزد(1394-تاکنون )

تحصیلات تخصصی