آقای دکتر احمد مزیدی

Dr. Ahmad Mazidi

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295582)

116
45

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی