آقای دکتر مهران مقصودی

Dr. Mehran Maghsoudi

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانکشده جغرافیا دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177274)

38
93
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی