آقای دکتر خه بات درفشی

هیأت علمی، گروه میراث طبیعی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301230)

11
18
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی