آقای دکتر بهرام ملک محمدی

Dr. Bahram Malek Mohamadi

دانشیار ،گروه برنامه ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179996)

75
41
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی