آقای دکتر شهریار خالدی

Dr. Shahriar Khaledi

استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272397)

46
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی